زندگی اتفاق پشت اتفاق است، زندگی درد و رنج دارد، اضطراب و غم دارد و به جز حتمی بودن مرگ، تضمین دیگری وجود ندارد. و این به هیچ وجه حالت راحتی نیست. اما نحوه واکنش ما مهم است برای انسان شدن ما ضروری است. انسان شدن یک پروژه است و تکلیف ما این نیست که بدانیم کیستیم، بلکه این است که خودمان را بیافرینیم، رشد کنیم و خودشکوفا شویم.
علی وفایی
[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true” ajax=”false”]
فهرست
صفحه نخست
فروشگاه
تماس با ما