اطلاعات داروهای روان‌پزشکی

در بخش اطلاعات داروهای روان پزشکی سعی نموده ایم تا اطلاعات داروهای رایج روان پزشکی را گردآوری کنیم تا نحوه عملکرد، موارد مصرف، میزان مصرف، عوارض و تداخلات دارویی را بررسی نماییم. مخاطب اصلی این راهنمای دارویی استفاده کنندگان داروهای روان پزشکی است ولی مطالعه آن برای عموم افراد علاقه مند، پزشکان، روان پزشکان، روان شناسان و مشاوران و افرادی که به نوعی با مصرف کنندگان داروهای روان پزشکی در ارتباط اند مفید خواهد بود. بخش اطلاعات داروهای روان پزشکی یکی از پر زحمت ترین بخش های سایت فکر بنیان بوده است چراکه در آن سعی شده تا کلیه نکات ریز و درشت داروهای روان پزشکی و داروهای مرتبط با این رشته تخصصی با جزیی ترین اطلاعات در اختیار مصرف کنندگان داروها قرار داده شود.
مطالب این بخش از منابع معتبر روان پزشکی ترجمه شده و حساسیت زمانی دارند از اینرو با توجه به تغییرات در منابع اصلی مطلب فارسی نیز به روز خواهد شد و تاریخ بازبینی در انتهای مطلب درج خواهد شد.

جداول زیر لیست تمام اسامی داروهای روانپزشکی که در حال حاضر در کشور موجود است، و شما را به اطلاعات دقیق تر درباره هر دارو هدایت می کند. (بعضی از داروها ممکن است با چندین مختلف ذکر شده باشند، به همین دلیل ممکن است در جدول بیش از یک بار ظاهر شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات هر یک از داروها بروید).

 • agomelatine
 • Allegron (see nortriptyline)
 • amitriptyline
 • Anafranil (see clomipramine)
 • Brintellix (see vortioxetine)
 • Cipralex (see escitalopram)
 • Cipramil (see citalopram)
 • citalopram
 • clomipramine
 • Cymbalta (see duloxetine)
 • Depefex XL (see venlafaxine)
 • dosulepin
 • doxepin
 • duloxetine
 • Edronax (see reboxetine)
 • Efexor XL (see venlafaxine)
 • escitalopram
 • Faverin (see fluvoxamine)
 • fluoxetine
 • fluvoxamine
 • Foraven XL (see venlafaxine)
 • imipramine
 • isocarboxazid
 • lofepramine
 • Lomont (see lofepramine)
 • Lustral (see sertraline)
 • Manerix (see moclobemide)
 • mianserin
 • mirtazapine
 • moclobemide
 • Molipaxin (see trazodone)
 • Nardil (see phenelzine)
 • nortriptyline
 • Oxactin (see fluoxetine)
 • Parnate (see tranylcypromine)
 • paroxetine
 • phenelzine
 • Politid XL (see venlafaxine)
 • Prothiaden (see dosulepin)
 • Prozac (see fluoxetine)
 • Prozep (see fluoxetine)
 • reboxetine
 • Seroxat (see paroxetine)
 • sertraline
 • Sinepin (see doxepin)
 • Sunveniz XL (see venlafaxine)
 • Surmontil (see trimipramine)
 • Tofranil (see imipramine)
 • Tonpular XL (see venlafaxine)
 • tranylcypromine
 • trazodone
 • trimipramine
 • Triptafen
 • Valdoxan (see agomelatine)
 • Venadex XL (see venlafaxine)
 • Venaxx XL (see venlafaxine)
 • venlafaxine
 • Venlalic XL (see venlafaxine)
 • ViePax (see venlafaxine)
 • vortioxetine
 • Zispin (see mirtazapine)
 • Abilify (this is aripiprazole)
 • Abilify Maintena (depot; this aripiprazole)
 • amisulpride
 • Anquil (this is benperidol)
 • aripiprazole
 • asenapine
 • Atrolak (see quetiapine)
 • benperidol
 • Biquelle (this quetiapine)
 • Chlorpromazine
 • Clopixol (see zuclopentixol)
 • Clopixol Acuphase (See Zuclopentixol)
 • Clopizol Concentrate (depot; see zuclopentixol decanoate)
 • Clozapine
 • Clozapar (this is clozapine)
 • Denzapine (see clozapine)
 • Depixol (see flupentixol)
 • Dolmatil (it’s sulpiride)
 • Dozic (this is haloperidol)
 • Ebeque (this quetiapine)
 • Fentazine (see perphenazine)
 • Fluanxol (see flupentixol)
 • Flupenthixol (this is flupentixol)
 • flupentixol
 • flupentixol decanoate (depot)
 • fluphenazine decanoate (depot)
 • Haldol (this haloperidol)
 • Haldol decanoate (depot; this haloperidol)
 • Haloperidol
 • Haloperidol decanoate (depot)
 • Invega (this paliperidone)
 • Largactil (this is chlorpromazine)
 • Lament (this lurasidone)
 • levomepromazine
 • lurasidone
 • Modecate (depot; see fluphenazine decanoate)
 • Neulactil (see pericyazine)
 • Nozinan (see levomepromazine)
 • Olanzapine
 • Olanzapine pamoate monohydrate (depot)
 • Orap (this pimozide)
 • paliperidone
 • paliperidone palmitate (depot)
 • pericyazine
 • perphenazine
 • pimozide
 • Pippot depot (depot; see pipothiazine)
 • pipothiazine palmitate (depot)
 • prochlorperazine
 • promazine
 • quetiapine
 • Risperdal (this is risperidone)
 • Risperdal Consta (depot: see risperidone)
 • risperidone
 • Serenace (this haloperidol)
 • Seroquel (see quetiapine)
 • Solian (this amisulpride)
 • Stenlain (see trifluoperazine)
 • Stemethil (this is prochlorperazine)
 • sulpiride
 • Sulpore (this is sulpiride)
 • Sycrest (see asenapine)
 • Tenprolid (see quetiapine)
 • Trevicta (this is paliperidone)
 • trifluoperazine
 • Xeplion (depot; this paliperidone)
 • Zaluron (this quetiapine)
 • zuclopentixol
 • zuclopentixol decanoate (depot)
 • zuclopenthix dihydrochloride
 • ZypAdhera (depot; this olanzapine)
 •  Zyprexa (this is olanzapine)
 • asenapine
 • Camcolit (see lithium)
 • Carbagen SR (see carbemazapine)
 • carbemazapine
 • Depakote (see valproate)
 • Epilim (see valproate)
 • Lamictal (see lamotrigine)
 • lamotrigine
 • Li-liquid (see lithium)
 • Liskonum (see lithium)
 • Litarex (see lithium)
 • Lithium
 • Lithonate (see lithium)
 • Priadel (see lithium)
 • Priadel (see lithium)
 • Sycrest (see asenapine)
 • Tegretol (see carbemazapine)
 • Tegretol Retard (see carbemazapine)
 • Teril Retard (see carbemazapine)
 • Valproate

 

 • Alprazolam
 • Alzain (pregabalin)
 • Ativan (lorazepam)
 • buspirone
 • Chloral / cloral
 • chlordiazepoxide
 • Circadin (melatonin)
 • clomethiazole
 • Dalmane (flurazepam)
 • Dialar (diazepam)
 • Diazemuls (diazepam)
 • Diazepam
 • Diazepam Desitin (diazepam)
 • Diazepam Rectubes (diazepam)
 • Diphenhydramine
 • Dormagen (lormetazepam)
 • Dormonoct (loprazolam)
 • flurazepam
 • Heminevrin (clomethiazole)
 • Lecaent (pregabalin)
 • Librium (chlordiazepoxide)
 • loprazolam
 • lorazepam
 • lormetazepam
 • Lyrica (pregabalin)
 • Melatonin
 • meprobamate
 • Mogadon (nitrazepam)
 • nitrazepam
 • Nytol (diphenhydramine)
 • oxazepam
 • Phenergan (promethiazine)
 • Promethazine
 • Rewisca (pregabalin)
 • Rimapam (diazepam)
 • Sleep Aid (diphenhydramine)
 • Sleepeaze (diphenhydramine)
 • Sominex (promethazine)
 • Stesolid (diazepam)
 • Stilnoct (zolpidem)
 • temazepam
 • Tensium (diazepam)
 • Welldorm (chloral)
 • Xanax (alprazolam)
 • Zimovane (zopiclone)
 • zolpidem
 • zopiclone