نگرانی و رابطه آن با زیرمجموعه ‏های وارسی و شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری

هدف این پژوهش بررسی رابطه نگرانی با زیرمجموعه های وارسی و شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری و نقش آن در بازداری فعال شدن شاخص های پردازش هیجانی در بیماران وارسی‏ کننده بود. 60 آزمودنی مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری (30 شستشو کننده و 30 وارسی‏ کننده) و 60 نفر به عنوان کنترل (30 بیمار مضطرب و 30 فرد بهنجار) برای این هدف انتخاب شدند. گروه ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه وارسی‏ کننده همتا شدند و از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی ـ اجباری با استفاده از سیاهه وسواسی ـ اجباری مادزلی و نیز مصاحبه بالینی بررسی شدند و نگرانی آزمودنی ها از طریق پرسش‏نامه نگرانی اهواز و شاخص های پردازش هیجانی از طریق اندازه‏ گیری میزان ضربان قلب و میزان تشویش ذهنی تجربه شده بررسی گشتند. یافته‏ های پژوهش نشان دادند که بیماران وارسی‏ کننده از نظر میزان نگرانی با گروه شستشو کننده و بهنجار تفاوت معنی‏ دار دارند و با گروه مضطرب تفاوت معنی‏ دار نیست. هم چنین بین گروه وارسی‏ کننده با گروه شستشو کننده از نظــر میزان ضــربان قلب و تشویش ذهنی تفاوت معنی‏ دار بود. در نتیجه می‏ توان با توجه به سطوح نگرانی و شاخص های پردازش هیجانی بین نوع وارسی اختلال وسواسی ـ اجباری با نوع شستشوی آن تفاوت قایل شد.

مجید محمود علیلو

نگرانی و رابطه آن با زیرمجموعه ‏های وارسی و شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری

هدف این پژوهش بررسی رابطه نگرانی با زیرمجموعه های وارسی و شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری و نقش آن در بازداری فعال شدن شاخص های پردازش هیجانی در بیماران وارسی‏ کننده بود. 60 آزمودنی مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری (30 شستشو کننده و 30 وارسی‏ کننده) و 60 نفر به عنوان کنترل (30 بیمار مضطرب و 30 فرد بهنجار) برای این هدف انتخاب شدند. گروه ها از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه وارسی‏ کننده همتا شدند و از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی ـ اجباری با استفاده از سیاهه وسواسی ـ اجباری مادزلی و نیز مصاحبه بالینی بررسی شدند و نگرانی آزمودنی ها از طریق پرسش‏نامه نگرانی اهواز و شاخص های پردازش هیجانی از طریق اندازه‏ گیری میزان ضربان قلب و میزان تشویش ذهنی تجربه شده بررسی گشتند. یافته‏ های پژوهش نشان دادند که بیماران وارسی‏ کننده از نظر میزان نگرانی با گروه شستشو کننده و بهنجار تفاوت معنی‏ دار دارند و با گروه مضطرب تفاوت معنی‏ دار نیست. هم چنین بین گروه وارسی‏ کننده با گروه شستشو کننده از نظــر میزان ضــربان قلب و تشویش ذهنی تفاوت معنی‏ دار بود. در نتیجه می‏ توان با توجه به سطوح نگرانی و شاخص های پردازش هیجانی بین نوع وارسی اختلال وسواسی ـ اجباری با نوع شستشوی آن تفاوت قایل شد.

مجید محمود علیلو