اطلاعات داروهای روان پزشکی

در بخش اطلاعات داروهای روان پزشکی سعی نموده ایم تا اطلاعات داروهای رایج روان پزشکی را گردآوری کنیم تا نحوه عملکرد، موارد مصرف، میزان مصرف، عوارض و تداخلات دارویی را بررسی نماییم. مخاطب اصلی این راهنمای دارویی استفاده کنندگان داروهای روان پزشکی است ولی مطالعه آن برای عموم افراد علاقه مند، پزشکان، روان پزشکان، روان شناسان و مشاوران و افرادی که به نوعی با مصرف کنندگان داروهای روان پزشکی در ارتباط اند مفید خواهد بود.

بخش اطلاعات داروهای روان پزشکی یکی از پر زحمت ترین بخش های سایت فکر بنیان بوده است چراکه در آن سعی شده تا کلیه نکات ریز و درشت داروهای روان پزشکی و داروهای مرتبط با این رشته تخصصی با جزیی ترین اطلاعات در اختیار مصرف کنندگان داروها قرار داده شود.

مطالب این بخش از منابع معتبر روان پزشکی ترجمه شده و حساسیت زمانی دارند از اینرو با توجه به تغییرات در منابع اصلی مطلب فارسی نیز به روز خواهد شد و تاریخ بازبینی در انتهای مطلب درج خواهد شد.

جداول زیر لیست تمام اسامی داروهای روانپزشکی که در حال حاضر در کشور موجود است، و شما را به اطلاعات دقیق تر درباره هر دارو هدایت می کند.

(بعضی از داروها ممکن است با چندین مختلف ذکر شده باشند، به همین دلیل ممکن است در جدول بیش از یک بار ظاهر شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات هر یک از داروها بروید).

 • agomelatine
 • Allegron (see nortriptyline)
 • amitriptyline
 • Anafranil (see clomipramine)
 • Brintellix (see vortioxetine)
 • Cipralex (see escitalopram)
 • Cipramil (see citalopram)
 • citalopram
 • clomipramine
 • Cymbalta (see duloxetine)
 • Depefex XL (see venlafaxine)
 • dosulepin
 • doxepin
 • duloxetine
 • Edronax (see reboxetine)
 • Efexor XL (see venlafaxine)
 • escitalopram
 • Faverin (see fluvoxamine)
 • fluoxetine
 • fluvoxamine
 • Foraven XL (see venlafaxine)
 • imipramine
 • isocarboxazid
 • lofepramine
 • Lomont (see lofepramine)
 • Lustral (see sertraline)
 • Manerix (see moclobemide)
 • mianserin
 • mirtazapine
 • moclobemide
 • Molipaxin (see trazodone)
 • Nardil (see phenelzine)
 • nortriptyline
 • Oxactin (see fluoxetine)
 • Parnate (see tranylcypromine)
 • paroxetine
 • phenelzine
 • Politid XL (see venlafaxine)
 • Prothiaden (see dosulepin)
 • Prozac (see fluoxetine)
 • Prozep (see fluoxetine)
 • reboxetine
 • Seroxat (see paroxetine)
 • sertraline
 • Sinepin (see doxepin)
 • Sunveniz XL (see venlafaxine)
 • Surmontil (see trimipramine)
 • Tofranil (see imipramine)
 • Tonpular XL (see venlafaxine)
 • tranylcypromine
 • trazodone
 • trimipramine
 • Triptafen
 • Valdoxan (see agomelatine)
 • Venadex XL (see venlafaxine)
 • Venaxx XL (see venlafaxine)
 • venlafaxine
 • Venlalic XL (see venlafaxine)
 • ViePax (see venlafaxine)
 • vortioxetine
 • Zispin (see mirtazapine)