مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

فصلنامه
سردبیر: دکتر بنفشه غرایی
جانشین سردبیر: دکتر احمد عاشوری
دبیر شورای نویسندگان: دکتر نوشین خادم الرضا
روان شناسی معاصر
صاحب امتیاز: انجمن روانشنـاسی ایران
مدیر مسوول: دکتر شهریار شهیـدی
سردبیر: دکتر پروانه محمد خانی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: سیدمحمد غروی‌راد
سردبیر: محمد کاویانی

روان شناسی و دین

فصلنامه علمی- پژوهشی (حوزوی)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: محمدناصر سقای بی ریا
سردبیر: محمدرضا احمدی
مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

فصلنامه
سردبیر: دکتر بنفشه غرایی
جانشین سردبیر: دکتر احمد عاشوری
دبیر شورای نویسندگان: دکتر نوشین خادم الرضا
روان شناسی معاصر
صاحب امتیاز: انجمن روانشنـاسی ایران
مدیر مسوول: دکتر شهریار شهیـدی
سردبیر: دکتر پروانه محمد خانی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: سیدمحمد غروی‌راد
سردبیر: محمد کاویانی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: سیدمحمد غروی‌راد
سردبیر: محمد کاویانی
فهرست
صفحه نخست
فروشگاه
تماس با ما