پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
عوامل فردی 1-6
عوامل خانوادگی و محیطی 7-12
عوامل اجتماعی 13-8

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد برای سنجش میزان گرایش افراد برای مصرف و اعتیاد طراحی شده است.

نامشخص

در پایان نامه نقشی (1392) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات،  پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید روان شناسی و جامعه شناسی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده،  پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایایی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتبار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه،  مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. هر چه امتیاز یک بعد بالاتر باشد، بیانگر نقش موثرتر آن بعد در گرایش به اعتیاد است و برعکس.

اعتیاد به اینترنت
بخوانید

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)
پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.