پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر

پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر در سال 1383 توسط دکتر علی دلاور، دکتر ابراهیم علیزاده و علی محمد رضایی طی پژوهشی تحت عنوان ساخت و استانداردسازی آزمون نگرش سنج به مواد مخدر و تعیین رابطه میان مؤلفه های فردی و خانوادگی با آن برای دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به منظور سنجش نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.

این پرسشنامه شامل 40 سوال می‌شود که سه خرده مقیاس (اثرات استفاده از مواد مخدر شامل 21 سوال اول، مصرف یا تمایل به مصرف مواد مخدر شامل سوالات 22 تا 31 و خطرات استفاده از مواد مخدر شامل سوالات 32 تا 40) را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد.

این پرسشنامه به منظور سنجش نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به مواد مخدر ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه نگرش سنج به مواد مخدر در سال 1383 توسط دکتر علی دلاور، دکتر ابراهیم علیزاده و علی محمد رضایی ساخته شده است.

نتایج همسانی درونی با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ (جدول زیر) نشان می دهد که همه ی ضرایب آلفا مطلوب و رضایت بخش هستند.

ضریب آلفا  

تعداد  پرسش ها

 

مقیاس

دانش آموزان پسر دانش آموزان دختر کل دانش آموزان
0.90 0.91 0.90 21 اثرات استفاده
0.91 0.91 0.91 10 تمایل مصرف
0.77 0.83 0.81 9 خطرات استفاده

بررسی روایی پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر از روش تحلیل عاملی اکتشافی و طرح فرضیه بهره گرفته شد. پیش از اجرای تحلیل عاملی به منظور تعیین مناسب بودن موارد هریک از مقیاس های پرسشنامه برای تحلیل عاملی از ملاک ضریب همبستگی هر پرسش با نمره کل مقیاس مربوط به آن استفاده شد. مقدار   برابر با 0.938 و سطح معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت کمتر از 0.0001 به دست آمد. بدین ترتیب علاوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه بود.

پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر شامل 40 سوال می شود که سه خرده مقیاس (اثرات استفاده از مواد مخدر شامل 21 سوال اول، مصرف یا تمایل به مصرف مواد مخدر شامل سوالات 22 تا 31 و خطرات استفاده از مواد مخدر شامل سوالات32 تا 40) را مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد.

 پرسشنامه  نگرش سنج مواد مخدر برمبنای یک طیف پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می‌شود. بدین ترتیب که به گزینه کاملاَ موافقم نمره5، موافقم=4، نظری ندارم=3، مخالفم=2 و کاملاَ مخالفم نمره1 داده می‌شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 40 تا 200 می‌باشد که هرچه نمرات بالاتر باشد نشان دهنده نگرش مثبت فرد به مخدر می‌باشد و بالعکس هرچه نمره آزمودنی در این پرسشنامه پایین‌تر باشد نشان دهنده نگرش منفی وی به مواد مخدر و بیزاری از آن است.

به زودی

پرسشنامه عوامل موثر در گرايش به اعتياد
بخوانید
Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.