پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد از 35 گویه و 2 خرده مقیاس نگرش مثبت به اعتیاد (16 سوال) و نگرش منفی به اعتیاد (19 سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد به کار می رود.

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد توسط کریمی 1391 ساخته شده است.

روایی صوری و محتوایی این آزمون در پژوهش کریمی (1391) توسط سه تن از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است.  برای به دست آوردن پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.79 گزارش شد که حاکی از پایایی قابل قبول آن می باشد.

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد از 35 گویه و 2 خرده مقیاس نگرش مثبت به اعتیاد (16 سوال) و نگرش منفی به اعتیاد (19 سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد به کار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد به صورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد. نمره گذاری ماده های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد (سوالات شماره 1، 2، 3، 6، 8، 10، 13، 16، 23، 24، 28، 30، 31، 32، 33 و 34) به این صورت می باشد که برای هر یک از گزینه های «کاملاً مخالفم»، «تاحدودی مخالفم»، «نظری ندارم»، «تاحدودی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

پرسشنامه فرسودگی تحصيلی مسلش
بخوانید
عنوان کاملاً موافقم تاحدودی موافقم نظری ندارم تاحدودی مخالفم کاملاً مخالفم
امتیاز 5 4 3 2 1

نمره گذاری ماده های نامساعد یا نگرش منفی به اعتیاد (سوالات شماره 4، 5، 7، 9، 11، 12، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 25، 26، 27، 29 و 35) به صورت معکوس می باشد که طبق جدول زیر عمل می شود.

عنوان کاملاً موافقم تاحدودی موافقم نظری ندارم تاحدودی مخالفم کاملاً مخالفم
امتیاز 1 2 3 4 5

 

بنابراین دامنه نمرات فرد در این پرسشنامه بین 35 تا 175 درنوسان خواهد بود و کسب نمره بالاتر نشان گر نگرش مساعد و مطلوب نسبت به اعتیاد و مصرف مواد مخدر است.

local_library

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکر بنیان

مقیاس طرح واره ی جنسی مردان
پرسشنامه هوش هیجانی شوت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.