طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه - یانگ

دستورالعمل:

فهرست زیر حاوی جمله‌هایی است که یک شخص ممکن است برای توصیف خودش از آن‌ها استفاده کند. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما ارائه می‌دهد. اگر شما برای پاسخ دادن مطمئن نیستید، بر پایه چیزی که احساس می‌کنید جواب دهید، نه بر پایه آنچه فکر می‌کنید درست است. سپس یکی از گزینه‌های مناسب را در پاسخنامه انتخاب کنید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید