پرسشنامه هوش هیجانی شوت

توضیحات مربوط به پرسشنامه هوش هیجانی شوت: در سال 1985، دانشجوی فارغ التحصیلی از یک کالج هنرهای یبرال ثانوی در آمریکا رساله دکترا نوشت که شامل اصطلاح هوش هیجانی در عنوان آن بوده که به نظر می رسد این اولین کاربرد آکادمیک اصطلاح هوش هیجانی می باشد.

هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانمندی های فرد در ادراک، مدیریت و برون ریزی مناسب هیجانات، می تواند در بعضی از شرایط به عنوان نوعی راهبرد مقابله ای عمل می کند. انسان به واسطه توانمندی هوش هیجانی می تواند فشارهای زندگی که بخشی از آن بعد هیجانی دارد را مدیریت کند وبه حل مساله به صورت بهینه دست یابد.(مابر، 2000)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت برای سنجش هوش هیجانی نوجوانی ساخته شده است.

شوت و همکاران سال 1998، ترجمه: سید داود محمدی سال 1387

اعتبار: ضریب اعتبار تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط سیاروچی و همکاران، (2000) محمدی خسرو جاوید (1381) محاسبه و در جدول شماره1 ارایه شده است.

جدول شماره1

بهره برداری از هیجان تنظیم هیجان ابزار هیجان کل آزمون ضریب اعتبار
0.55 0.66 0.76 0.84 سیاروچی
0.50 0.78 0.67 0.81 خسرو جاوید
0.84 محمدی

روایی: در مطالعه ای که بر روی دانشجویان کانادایی انجام شد، همبستگی مقیاس پرسشنامه هوش هیجانی شوت با مقیاس آلکسی تیمیا0.25-، روان نژدی0.37-، برونگرایی0.51-، باز بودن0.27-، سازندگی0.18-، وظیفه شناسی0.38- ومستعد افسردگی 0.38- گزارش شد.

(ساکلوفسکی، اوستین و مینسکی، 2003، به از محمدی، 1381)، و خسرو جاوید نیز همبستگی نمره های هوش هیجانی شوت را با افسردگی 0.33-، اضطراب0.25- وآلکسی تیمیا 0.15- گزارش نمود.

پرسشنامه عادت های مطالعه
بخوانید

(محمدی، 1385) این ضریب همبستگی ها روایی ملاکی تست را نشان می دهد.

 نمره گذاری تست به این صورت است که به گزینه های کاملاَ مخالفم1، مخالفم2، نه مخالف، نه موافق3، تاحدودی موافق4، کاملاَ موافق5 نمره داده می شود، در ضمن جمله های 5، 28و33 به صورت معکوس (کاملاَ مخالفم5، تا کاملاَ1) نمره داده می شود. مجموع نمرات 33ماده آزمون با توجه به جدول زیر معنا می یابند.

 

نمره ها میزان هوش هیجانی
کمتراز 97 خیلی کم
بین97تا114 کم
بین114تا131 متوسط
بین131تا148 زیاد
بیشتراز148 خیلی زیاد
local_library

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکر بنیان

Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.