مقالات ترویجی – یک مقاله ترویجی یا مروری (Review Article) مقاله ای است که وضعیت فعلی فهم و درک موضوع را به صورت خلاصه مشخص می کند.  مطالب مقالات مروری، خلاصه مطالعات قبلا منتشر شده، به جای گزارش واقعیت های جدید و یا تجزیه و تحلیل آنها است. مقالات مروری گاهی اوقات نیز به عنوان مقالات خبری در مجلات و روزنامه ها منتشر می شود. نشریات آکادمیک که به چاپ و نشر مقالات مروری می پردازند، به عنوان مجلات ترویجی یا مروری شناخته می شوند.

مقالات ترویجی یا مروری درباره:

  • شناسایی پژوهشگران شاخص در موضوع
  • پیشرفت های و اکتشافات اخیر
  • مرور شکاف های قابل توجه که فضا را برای پژوهش های آتی مشخص می کنند
  • مجادلات کنونی
  • ایده ها و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

مقالات ترویجی یا مروری روایی کاملاً مشخص دارند، معمولاً انتقادی‌اند و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهند. نقش مهم مقالات مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است. به همین دلیل دقیق و کامل بودن استنادهای ارائه شده امری ضروری است. اگرچه اکثر یا همه اطلاعات فراهم‌آمده در مقاله مروری قبلاً چاپ شده است، اما چاپ جدید معمولاً مشکلی به وجود نمی‌آورد چرا که ماهیت مرور یک اثر معمولاً روشن و پذیرفته‌شده می‌باشد.

اجزای ساختار مقاله ترویجی با اجزای مقاله تجربی مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. عمده‌ترین تفاوت در بدنه اصلی مقاله است. بدنه اصلی مقاله تجربی به ترتیب شامل مقدمه، روش، نتایج و بحث است؛ در حالی که، بدنه اصلی مقاله مروری به ترتیب شامل مقدمه، ترکیب نتایج و نتیجه‌گیری است.