آشنایی با اختلالات روانی

نوشتن مفاهیم پیچیده علمی به زبان ساده، در عین حفظ بار علمی آن، به راستی دشوار است. غالب تلاش گران این وادی یا در ساده نویسی موفق نبوده اند یا در حفظ بار علمی. در این بخش از سایت فکر بنیان گروه آموزشی ما تلاش نموده است تا اختلالات روانی را با زبانی ساده و با حفظ ساختار علمی آنها جهت استفاده عموم مردم تشریح کند. در فراهم کردن مطالب این بخش از منابع مختلفی کمک گرفته شده است، شرح حال ها عموماً واقعی است یا محتوایی واقعی دارند. بخش آشنایی با اختلالات روانی، مشکلات روان شناختی را به زبانی ساده و با نمونه های ملموس مورد بحث قرار می دهد. این بخش جهت استفاده عموم مردم از جمله والدین، روان شناسان، مشاوران و کلیه علاقه مندان به مباحث روان شناختی گردآوری شده است. بر مبنای آخرین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا کلیه اختلالات روانی در 22 دسته کلی جای گرفته اند که بخش حاضر نیز از این طبقه بندی پیروی می کند. در برخی از بخش ها اطلاعات ناقص است و دوستان فکر بنیانی شما مشغول به روز رسانی و تکمیل آن هستند.
امیدواریم بخش آشنایی با اختلالات روانی منجر به ارتقاء اطلاعات روان شناختی شما شود. 

مقاله‌ی مورد نظر خود را جستجو کنید.