نقد روان شناختی فیلم به معنای بررسی جنبه های روان شناختی و تحلیل ارتباط بین عناصر فیلم. شخصیت های داستان ممکن است سیمای یک اختلال روانی را ترسیم کنند و یا در ارتباطات خود مشکلاتی را آشکار کنند. روان شناسی رفتار در هر جا که علت و معلولی باشد می تواند حضور داشته باشد.

هر فیلم و اثر هنری می تواند مورد تحلیل روان شناختی قرار گیرد، از فیلم های جنایی گرفته تا تخیلی، همه را می توان مورد نقد روان شناختی قرار داد. محدودیتی وجود ندارد. هرچه تسلط بر روی نظریه های روان شناختی بیشتر باشد، دست منتقد در تحلیل باز تر خواهد بود.

نظریه های جامع برای تحلیل شخصیت ها مناسب تر هستند چراکه دیدگاه رشدی و تحولی به شخصیت دارند، آسیب را تبیین و عوامل سبب ساز را مشخص می کنند برای مثال: نظریه روانی-جنسی فروید، نظریه روانی-اجتماعی اریک اریکسون، نظریه روان تحلیلی یونگ، نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن و … .

نقد روان‌شناختی – فیلم و انیمیشن‌