آزمون‌های روان‌شناختی

آزمون‌های روان‌شناختی – آزمون‌ وسیله‌ای است عینی و استانداردشده که برای اندازه گیری نمونه‌ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می‌رود. آزمون‌ها طبقه‌بندی‌های متفاوتی دارند که در این بخش بر اساس کاربرد هر آزمون دسته‌بندی صورت گرفته است که می‌تواند در برخی از موارد نادقیق باشد. آزمون‌های روان‌شناختی در موقعیت‌های آموزشی، راهنمایی تحصیلی و شغلی، و در موقعیت‌های بالینی، توسط معلمان، مشاوران، روان‌شناسان بالینی و سایر متخصصان برای هدف‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کرانباخ در کتاب اصول کاربرد آزمون‌های روانی موارد استفاده از آزمون‌ها را موارد زیر می داند:

  1. پیش بینی
  2. گزینش
  3. طبقه بندی
  4. ارزشیابی

آزمون مورد نظر خود را جستجو کنید.

آزمون‌های تشخیصی بالینی

آزمون‌های استعداد و توانایی

آزمون‌های روابط بین فردی

آزمون‌های روان‌شناسی تربیتی

آزمون‌های ارزیابی شخصیت

آزمون‌های هوش و حافظه

آزمون‌های تحصیلی و شغلی

آزمون‌های مرتبط با روابط جنسی و جنسیت